VỀ TRỜI

VỀ TRỜI

Về Nguồn chính thị về trời
Rõ tâm là dứt con đường tử sanh
Rời Nguồn mãi mãi tối tăm
Thiên đàng mờ mịt hết mong về trời
Lương tâm đánh mất xa rời
Không sa địa phủ cũng vào súc sanh
Thiên Ý một chữ cũng không
Cái nghèo ức kiếp tối tăm linh hồn
Phải nên về Cội về Nguồn
Góp nhặt Thiên Ý lên đường hồi quy
Về trời sống mãi an vui
Quê trời sống mãi trường sanh vĩnh hằng
Tử sanh, sanh tử không còn
An vui tự tại đạo tràng trường sanh
Về Nguồn chính thị lên Tiên
Về Nguồn về đến quê hương cõi trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s