CHÚ GIẢI THIÊN ẤN

CHÚ GIẢI THIÊN ẤN

1, Thiên Ấn là Bảo Vật Tối Linh Vũ Trụ

2, Ấn Linh Vũ Trụ thu nhỏ

3, Nhìn thấy Ấn Linh, coi như đã thấy tổng thể mầu nhiệm Vũ Trụ, tương thông với ba ngôi Tối Cao Vũ Trụ. Tổ Tiên Tạo Hóa Như Lai, Cha Trời, Mẹ Trời.

4, Những điều Tối Linh, cũng như sự tối may mắn, tối quyền năng, đều ẩn tàng hết trong Thiên Ấn.

5, Thiên Ấn là Quả Tim Vũ Trụ thu nhỏ, Nhịp đập sự sống đem lại sự bình yên cho nhân loại toàn Vũ Trụ. Quả Tim Đại Đồng nhân loại trần gian và Chư Thiên.

I- Bản thể Cội Nguồn Tối Cao Vũ Trụ là Bản Thể Trường Sanh luôn tạo ra nhịp đập sự sống Vũ Trụ. Sự Sống của Tam Thiên Đại Thiên thế giới , Sự sống của Thiên Đàng, Trần Gian, Địa Phủ. Sự Sống Thiên Hà, Ngân Hà, Nhật, Nguyệt, Tinh Tú, cũng như Thiên Địa Càn Khôn. Quả Tim vận động Tuần Hoàn Vũ Trụ.

– Bản thể sự sống Vũ Trụ ấy đã được thu nhỏ thành Thiên Ấn Vũ Trụ.

– Tổng Thể Thiên Ấn , chính là Quả Tim nhịp đập Vũ Trụ. Liên Thông đến tất cả sự sống toàn Vũ Trụ. Từ Quả Tim Vũ Trụ tạo ra vô số sự sống quả tim lớn, nhỏ, như hạt bụi vô tận.

– Quả Tim Thiên Ấn hình Cơ. Quả Tim Huyền Cơ, Quả Tim Cơ Cảm, Quả Tim Cơ May. Quả Tim Thiên Cơ, Quả Tim Tâm Địa Vũ Trụ nẩy mầm lên tất cả sự sống. Tương Thông Quả Tim Mẹ Trời Địa Mẫu Âu Cơ. Quả Tim Của sự chân thật, yêu thương Lòng Mẹ Âu Cơ.

II- Quả Tim Thiên Ấn được phân làm hai phần. Bên Âm- bên Dương mỗi bên đều có 9 chấm, Tượng trưng cho chín khiếu Vũ Trụ, Chín khiếu bên Âm, chín khiếu bên Dương.

Chín khiếu lưu thông toàn Vũ Trụ, Nên gọi là Cửu Huyền, Một bên là Cửu Huyền Cha Trời, một bên là Cửu Huyền Địa Mẫu Mẹ Trời. Chín Khiếu Vũ Trụ tương thông đến chín khiếu con người. Hai Mắt- Hai Tai- Hai Lỗ Mũi- Lỗ Miệng- Lỗ tiểu- lỗ tiện.

Âm- Dương tương hiệp, vạn vật hóa sinh, lúc nhúc muôn ức vạn hình tạo lên sự sống khắp cùng Vũ Trụ.

Như Vậy: Những ai may mắn nhìn thấy Quả Tim Thiên Ấn Vũ Trụ, mà không có sự thất kính, lại mến mộ thì coi như đã gặp vạn sự may mắn, tiêu tan vô lượng tội lỗi. Đạo Bùa Tối Linh Vũ Trụ.

III- Trong Quả Tim Thiên Ấn là Hình Người, biểu tượng Thập Tự, kéo dài xuống thành Thập Tự Giá. Biểu tượng Hình Người , con người là trung gian giữa Trời và Đất. Đầu đội Trời, chân đạp Đất. Làm chủ cả Thiên- Địa càn khôn. Quyền năng vô tận vô biên, Quyền năng điều hành Vũ Trụ. Làm chủ Vũ Trụ.

Hình Nhân Thập, trong quả Tim Vũ Trụ. Có năm ngôi thứ tự từ trên xuống dưới. 1, là Ngôi Tổ Tiên Như Lai Tạo Hóa, 2, là Ngôi Cửu Huyền Cha Trời, Mẹ Trời. 3, là ngôi Ông Bà từ Ông Bà cao cho đến Ông Bà thấp gần nhất, 4, là ngôi Cha Mẹ phụ thân, phụ mẫu, 5 , là ngôi con cháu. Kế ngôi con cháu là Đạo Vuông, Tròn. Để hiểu rõ thứ tự của 5 ngôi từ Tổ Tiên xuống con cháu, câu Thánh Chú như sau.

Nam Mô Khai Hóa Tổ Tiên
Hiện Thân Hai Đấng Cửu Huyền Tối Cao
Sanh ra nhân loại con người
Ông- Bà, Cha- Mẹ, đến thời chúng con
A Men

Cầu ngôi nào thời bấm vào ngôi ấy trong hình thập tự giá có 5 ngôi từ trên xuống dưới.

IV – kế theo sau ngôi con cháu, là Đạo Hạnh con người, Đạo Vuông, Tròn . Đạo thờ Tổ Tiên, Cha Trời, Mẹ Trời. Trong lễ hội Đến Hùng, bánh dày, bánh chưng, Vuông, Tròn tượng trưng cho Trời và Đất.

V- Hình Thập Tự Giá là hình biểu tượng hình người, một tay chỉ Trời, một tay chỉ Đất. Nói lên trong Trời , Đất con người là trên hết Chủ nhân của muôn loài vạn vật. Thay thế Trời Cha chủ quản giang san Vũ Trụ.

VI – Con Người là Trung Gian giao cảm Giữa Thiên và Địa, Quyền năng vô tận tột cùng. Con số tham Thiên lưỡng Địa là con số 5. con số Trung Ương của Tạo Hóa.

Nhự vậy Thiên Ấn Vũ Trụ gồm đủ Vô Cực, Thái Cực, Lưỡng Nghi, Âm- Dương, Tứ Tượng, Bát Quái, Ngũ Hành, bộ máy Vũ Trụ. Trong đó hiện rõ hai con số, số 9 và số 5.

Số 9 là con số Cửu Huyền tương thông khắp cùng Vũ Trụ. Mà còn tương thông đến chòm sao, Thủy Diệu, Mộc Đức, không sức mà ăn mà hưởng.

Số 5 không những là con số tham Thiên lưỡng Địa Trung Ương, mà còn tương thông đến chòm sao Thái Dương, Thổ Tú. Vinh Hoa Phú Quý .

Thiên Ấn là cả Huyền Cơ Mật Tạng Vũ Trụ không thể giải cho hết sự mầu nhiệm cũng như Uy Quyền và sự may mắn. Tương thông hết thảy, nên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa Tôn thờ Thiên Ấn như tôn tờ Ba Ngôi Tối Cao Vũ Trụ.

VII – Thiên Ấn Vũ Trụ là Bùa Hộ Mạng Tối Cao trên tất cả Bùa Hộ mạng. Đeo Thiên Ấn vào người thì không Ma, Quỉ nào xâm nhập được. Dù là bằng chất liệu gì. Đã là con người thì ai cũng có quyền đeo Thiên Ấn, Bảo bọc che chở, cầu đâu linh đó, tiêu tan nghiệp chướng, giải trừ khiếp nạn. Còn được phong Ấn là một chuyện khác. Chỉ có Quốc Tổ mới có Quyền Phong Ấn, Phong Ấn chính là Phong Thánh. Hoặc hội Đồng Thánh Đức mới có Quyền Phong Ấn.

Những ai nhìn thấy Thiên Ấn Vũ Trụ, Thành tâm sùng kinh, hoặc cúng dường Thiên Ấn, Thời liền tiêu tan vô lượng ức kiếp tội lỗi. Huống chi phụng lập tôn thờ, hoặc đeo trong người. Thì những người nầy lúc nào cũng có ba ngôi Tối Cao Vũ Trụ hộ độ phù trì. Không còn sa xuống Địa Phủ nữa, mãn kiếp trần gian siêu sanh Thiên Giới.

Những lợi ích của Thiên Ấn Vũ Trụ không bao giờ nói cho hết. Hãy thờ Thiên Ấn và đeo Thiên Ấn. Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa con Trời. về Trời và làm chủ Vũ Trụ.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn