BÍ MẬT ĐỊA LINH ĐỊA CẦU

BÍ MẬT ĐỊA LINH ĐỊA CẦU

CAO ĐỨC THẮNG

Phần 1

Địa Linh Địa Cầu Tức là Địa Linh của mỗi Nước, Cũng như xuất hiện Nguồn Cội của mỗi Dân Tộc. Để đạt đến sự bí mật nầy, chúng ta hãy khám phá những lời tiên tri, của các Tôn Giáo, Đạo Giáo, cũng như các bậc Thánh Trí, các nhà tiên tri.

Sau đây là sự tập hợp các lời tiên tri.

Lời tiên tri về việt nam.

Địa cuộc nước Việt Nam hình chữ  S.

Đây là một địa cuộc rất lạ, còn lạ hơn nữa địa cuộc nước Việt Nam một bên là biển cả Thái Bình Dương, Một bên là đất liền liên thông qua các nước, một địa cuộc chữ  S nằm giữa ÂM và DƯƠNG. Âm là biển cả, Dương là đất liền.

Nếu chúng ta nhìn vào đồ hình Thái Cực, thời chúng ta thấy hình chữ S phân định ÂM – DƯƠNG nằm giữa đồ hình thái cực, hình chữ S nằm giữa ÂM – DƯƠNG, gọi là cốt tượng ÂM – DƯƠNG, Thái Cực, CỐT RỒNG, vì vậy địa hình địa cuộc nước Việt Nam, hình chữ S chính là địa cốt ÂM – DƯƠNG, ĐỊA LONG THÁNH ĐỊA, ĐỊA CẦU. Phải nói đây là sự khai tạo sắp xếp của quyền năng Tạo Hóa, vì thế các nhà Tiên Tri, Tôn Giáo, Đạo Giáo, các nhà Tiên Tri Thánh Trí nói  nhiều về địa cuộc Việt Nam. ĐỊA LONG THÁNH ĐỊA ĐỊA CẦU, tất nhiên sẽ xuất hiện đấng tối cao, cùng vô số kỳ nhân xuất thế, đúng với câu, Địa Linh sanh Nhân Kiệt.

Địa Linh Kinh:

Việt Nam chữ S  đất phù sa

Nằm giữa Âm – Dương, Cốt Long Hoa

Trung tâm giao hợp từ thiên cổ

Tỏa sáng anh linh khắp hà sa

Trung Ương Thánh Địa từ muôn thuở

Địa Linh khai mở lắm tài ba

Gõ cửa Thiên Đàng nơi Cực Lạc

Mở đường trực thẳng đến Trời Cha

Bổn phận Thế Thiên làm phận sự

Đại đồng chung hiệp Hội Long Hoa.

             *        *        *

Sau đây là những lời tiên tri nói về Vĩ Nhân xuất thế tại Việt Nam, cũng như Hội Long Hoa, Hội Long Hoa chính là Hội Rồng Tiên, bắt đầu từ Việt Nam rồi lan ra khắp toàn cầu.

( trang 9 ) Chúa  Kirixito, đức mẹ Maria, và Thánh cả Giu – Se, sẽ có xác thân người Việt Nam, để cứu con cái ngài trên khắp thế giới. Nhân loại thế giới sẽ về Việt Nam rất đông.

( trang 10 ) Chị  Lucie viết nước Việt Nam là Thánh Địa, địa cầu.

Trong Thánh Kinh Thiên Chúa Giáo, đều nói đến ngày tận thế, vào khoảng năm 2000 tức là đầu thế kỷ 21, nếu không có Đấng Tối Cao ra đời, giải trừ đi tai họa. Thời nhân loại 10 phần chết hết 9 còn 1.

Trong kinh Cựu Ước có ghi lời sấm tiên tri của trưởng lão Joel như sau.

Đấng Tối Cao sẽ sanh xuống chốn nhân gian khi nhân loại đến hồi nguy hiểm hầu tiêu diệt lẩn nhau hàng loạt, thì ta sẽ ban bố thần huệ ra cứu chúng.

( trang 8)  khi đấng Tối Cao xuất hiện cứu khắp nhân thế, Ngài chỉ dùng Thiên Ý, chính là Thiên Ấn, Thiên Bút, Pháp Thân Thiên Ý của Đấng Tối Cao lưu chuyển cùng khắp trái đất, cùng khắp vũ trụ, cứu rổi sự đau khổ, xóa bỏ hận thù, ích kỷ tội lỗi, cái ác và hung bạo sẽ biến mất, nhường chỗ cho hòa bình, an ninh toàn cầu ( thi – thiên 37: 10, 11).

Cơ Cao Đài Giáo cũng nói rất nhiều về Long Hoa, cũng như Địa linh Thánh địa Việt Nam, có đấng tối cao giáng thế độ đời, đưa nhân loại về trời.

Hể đến hồi cực ác, tâm linh nhân loại lạc Cội lạc Nguồn phần nhiều sẽ hóa thành Ma Quỉ, tiêu diệt tàn khốc lẩn nhau, sẽ có Đại Đạo cực Thiện ra đời cứu vãn phục hưng lẽ Chân Thiện trong trời đất, cứu vãn nhân loại thoát kiếp nạn diệt vong.

Trong Đàn Cơ ngày  24- 2- 71 ( Noel) tại Thánh Thất Bàu Sen, Gia Tô Giáo Chúa Jesus Christ có nói:

–     Cơ tận thế bày ra kìa trước mắt

–    Ngày tái lâm CHA TA sẽ dọn sẵn Thiên Đường,

–     Hỡi dân tộc được chọn :  đầu tiên.

………

–     Hồng Lạc ơi.

Để giải trừ kiếp nạn cho nhân loại toàn cầu, Cha ta dùng THIÊN Ý, chính là THIÊN BÚT chuyển hóa khắp nơi nơi giải trừ ác nghiệp, nhân loại thành Phật, thành Thánh, thành Tiên, thành Thần, thành Chúa, đồng loạt về trời.

Phái Huỳnh – Đạo, nói về Long Hoa rất rõ ràng như sau: Cuộc Long Hoa sẽ diễn ra khắp toàn cầu, trước tại Âu, sau sang Á, nhưng trung tâm điểm lại ở ngay tại ViệtNam.

Long Hoa có ba màn :

–   Màn đầu là khơi dậy Cội Nguồn nhân loại.

–   Màn hai là diệt Ác, khơi Thiện. có ba đạo ánh sáng tỏa lên, ánh sánh Thiên Tạng, ánh sáng Luật Tạng, ánh sáng Pháp Tạng, tam quang Thiên Ý Cha Trời.

–  Màn ba là Pháp Luân Thiên Ý, Thiên Bút chuyển hóa lưu chuyển khắp năm châu bốn biển độ tận nhân loại con người về trời.

Nhân loại hưởng thái bình.

Vạn quốc hội tụ về Việt Nam.

Phái Bửu Sơn Kỳ Hương ( Hòa Hảo), lời tiên tri Đức Thầy Tây An nói trước:

Nước Nam thời ô thước bắc cầu

Đặng cho các nước đâu đâu

Đi vào Nam Việt đặng chầu Trời Cha.

Bên Thiên Chúa Giáo  nói Đức chúa Giê-Su sẽ xuống trần.

Bên Phật Giáo nói  có Đức Di Lạc Bồ Tát xuống trần.

Hội Thông Thiên Học cho hay, hai vị Chúa Phật cũng chỉ là một.

Trong vô vi pháp nhiều vị Tu Sĩ, tiết lộ các linh hồn được Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, độ họ đi đến Long Hoa, các Linh Hồn cũng biết Hội Long Hoa khai mở tại Việt Nam, và Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, giáng – thế tại Việt Nam rất nhiều cũng như toàn thế giới, đi vào hội nghị Đại Hội Long Hoa phán xét Thiện Ác chung của loài người.

( trang 71) Trong Cơ Bút, Đức Di Lạc hay Đức Chúa Giê -Su, Quốc Tổ Vua Hùng cũng chỉ là một, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, hợp tâm xây dựng cho thế giới Ta Bà một cảnh thái bình tự do an lạc bình đẳng, xã hội thống nhất Tôn Giáo, Đạo Giáo thái bình vĩnh viễn. Trong Cơ Pháp Vô Vi đều xác định rõ vị Tối Cao đầu thai xuống trần đến năm 1985 thì Thiên Ý ra đời  Thiên Ý ra đời 15 năm, thì Thiên Ý bắt đầu chuyển luân kỳ tích dần dần xuất hiện, Việt Nam đi vào Quốc Tổ, Quốc Giỗ, Quốc Lễ, đến năm 2014 thì Quốc Tổ Hùng Vương rạng danh khắp cùng thế giới.

*           *           *

Hết phần 1

Chuyện gì sẽ xảy ra trên ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

—————————–

Phần 2

Thưa các bạn Ông Cha ta thường nói, không có lửa làm sao có khói, nếu địa cuộc Việt Nam không phải là Địa Long Linh Thiêng Địa Cầu, thì làm gì có Đấng Tối Cao ra đời, trên đất nước Việt Nam, mà các nhà tiên tri Tôn Giáo, Đạo Giáo, Nhân Sĩ Thánh trí khắp nơi, tiên tri về Việt Nam nhiều như vậy, phải nói là nhiều vô kể nhưng ở đây chỉ nêu lên vài minh chứng tiên tri cụ thể, nói về Địa Long Việt Nam cũng như Hội Long Hoa, xảy ra trên đất nước Việt Nam.

Đại đa số các nhà tiên tri nói rằng:

NHÂN LOẠI SẮP ĐI VÀO DIỆT VONG, THÌ THIÊN Ý CHA TRỜI RA ĐỜI LÀM THAY ĐỔI TÌNH HÌNH CUỘC DIỆN NHÂN LOẠI. TIẾN ĐẾN THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG, LONG HOA ĐẠI HỘI, LỊCH SỬ CON RỒNG CHÁU TIÊN SỐNG DẬY RA ĐỜI.

CHÚA GIÊ-SU, ĐỨC DI LẠC, QUỐC VƯƠNG THỦY TỔ, CHÍNH LÀ QUỐC TỔ VUA HÙNG CŨNG CHỈ LÀ MỘT, TÙY TRÌNH ĐỘ DÂN TRÍ TÁI SANH MÀ THÔI, SỰ HIỆN THÂN CỦA ĐẤNG TỐI CAO. TỔNG ĐÀ LA NI TOÀN VŨ TRỤ, CHUYỂN TẢI THIÊN Ý CHA TRỜI TOÀN VŨ TRỤ, QUA THIÊN ẤN, THIÊN BÚT CỨU KHỔ CỨU NẠN TOÀN NHÂN LOẠI, TIẾN TỚI THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG, THIÊN QUYỀN, NHÂN QUYỀN BÌNH ĐẲNG, CÔNG BẰNG TỰ DO, THÁI BÌNH AN LẠC KHẮP THẾ TOÀN CẦU,  VÌ THẾ CÁC NHÀ TIÊN TRI ĐẠO GIÁO, TÔN GIÁO, CÁC NHÂN SĨ THÁNH TRÍ ĐÃ TIÊN ĐOÁN NÓI RÕ ĐIỀU NẦY. HÀNG TRĂM NĂM NAY, THẬM CHÍ HÀNG NGHÌN NĂM NAY KHÔNG PHẢI MỚI MẺ GÌ,  THIÊN ẤN, THIÊN BÚT, XUẤT HIỆN TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM HÌNH CHỮ S, ĐỊA LONG ĐỊA LINH TRÁI ĐẤT  TOÀN CẦU.

Đức Mẹ “Có nói trong lá thư FATIMA:  Chúa Kirixito, Đức mẹ Maria và Thánh cả Giu-Xe có xác thân người Việt Nam.” Có nghĩa là Chúa không xuất hiện ở Phương Tây, mà xuất hiện trên đất nước Việt Nam, Phật cũng thế không xuất hiện ở Ấn Độ, mà xuất hiện trên đất nước Việt Nam.

Cao Đài Giáo “Ngày tái lâm Cha Trời sẽ dọn sẵn Thiên Đường, để cho Nhân loại về Trời”.

Huỳnh Đạo “Đức Thế Tôn cao cả tại Việt Nam”.

Bửu Sơn Kỳ Hương “Đặng cho các nước đâu đâu đi vào Nam Việt đặng chầu Cha Trời ”.

Hội Thông Thiên Học “Báo tin sự tái lâm của Đấng tối cao, tại Việt Nam, chúa  Giê-Su,  Di Lạc, Quốc Vương Thủy Tổ Vua Hùng cũng chỉ là một”.

Tu Sĩ Hồng Quang “Đợi thầy Thập Tự xuống trần, tức là Đấng Tối Cao xuống trần, xuất hiện trên Địa Linh hình chữ S đẩy lùi cái Ác đem lại sự thanh bình cho nhân loại con người”.

Vị Đại Lạt Ma Tây Tạng Rampa nói “Có vị cứu tinh xuống trần nơi Địa Long Trái Đất, tức là nước Việt Nam ”

Phần nhiều các nhà tiên tri Đạo Giáo, Tôn Giáo, Nhân sĩ, Thánh trí, đều nói:

VIỆT NAM LÀ THÁNH ĐỊA (CÁC NƯỚC HỘI TỤ VỀ VIỆT NAM).

Chị Lucie có nói trong “Lá thơ Fatima” nước Việt Nam là Thánh địa Jérusalem, thứ hai.

Huỳnh Đạo “Vạn quốc đồng qui nước Việt – Nam …”.

Tu Sĩ Hồng Quang “Khắp các nước đổ xô đến Việt Nam Chầu Trời”.

Tu Sĩ Nguyển Văn Cự  “Long Hoa sẽ hộ ngộ tại Việt Nam, Địa long, Địa linh Địa cầu”.

Huỳnh Đạo Nói “Ba ánh sáng tỏa lên, tức là ánh sáng Thiên Tạng, ánh sáng Pháp Tạng, ánh sáng Luật Tạng, là kẻ gian ác không còn, có nghĩa Ác tánh tự diệt Thiện tánh xuất hiện ra đời, quỉ ma đã biến thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa về trời”.

Tu Sĩ Hồng Quang “Ba tiếng sấm rung rinh tam cõi, có nghĩa là sấm Thiên Tạng, sấm Pháp Tạng, sấm Luật Tạng,  sấm Thiên Tạng nói về văn hóa Cội Nguồn, sấm Pháp Tạng nói về Quyền năng Tạo hóa, sấm Luật Tạng nói về Thiên Quyền Chư Thiên, Nhân Quyền trần gian, những Quyền cơ bản của con người, Phật, Thánh Tiên, Thần, Chúa, cũng như nhân loại phàm phu, bình đẳng như nhau ”.

Các bậc chân tu Đắc Đạo đều có chung một nhận định, ngày tái lập đời, tức là giai đoạn thượng ngươn Thánh Đức thế kỷ 21.

Huỳnh Đạo “ Đấng Chí Tôn cao cả tại Việt Nam dùng Thư Hùng Kiếm Huệ, tức là Thiên Ấn, Thiên Bút , đánh tan Ác căn Nhân loại, làm cho Nhân loại trở thành Thánh thiện, Nhân loại quy Thiên hưởng thái bình an lạc”.

Kinh Cựu Ước ( JOEL) trước ngày Thiên định cứu thế, nhân loại phải trải qua cơn khổ nạn, rồi chuyển sang rực rỡ vinh quang .

Nhân chứng Giê Hô Va“ đấng cứu thế xuống trần, dần dần đi vào ổn định hết chiến tranh, không còn sự đau – đớn, những sự Ác sẽ nhường cho Hòa bình An ninh toàn cầu”.

Ông Tư Đỗ Thuần Hậu“ đúng năm 2000 là hết thời hạ ngươn, chuyển sang thượng ngươn Thánh Đức thế kỷ 21”.

Tu Sĩ Hồng Quang “Cơ tận thế, có cơ cứu thế” là vì lòng từ của đấng Thiêng Liêng… Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đầu thai xuống trần, chung lo việc gánh vác cứu nguy nhân loại.

Cao Đài Giáo “Ngươn đại Ác sắp đi vào hủy diệt, sẽ có ngươn bảo tồn ra đời, là ngươn Đạo Đức phục hưng( tái tạo) thế kỷ 21.

Vị Đạt Ma Tây – Tạng RAMPHA “Qua năm 2000 sẽ đi vào thượng ngươn Thánh Đức, nhân loại thế giới sẽ đi vào thời đại hoàng kim”.

Tu Sĩ Nguyển Văn Sự  “Chúa Giê-su,  Di Lạc, Chí tôn, Tức là Quốc Vương Thủy Tổ Vua Hùng, tuy ba nhưng cũng chỉ là một, tức là Đấng hiện thân Tối cao Vũ trụ, xuống trần sẽ hợp tâm cùng Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, xuống thế xây dựng cho Thế giới Ta bà, một thế giới an lạc thái bình công bằng nhân quyền bình đẳng ”.

Trạng Trình tiên đoán, phá điền Thiên Tử xuất, bất chiến tự nhiên thành, có nghĩa là khi nào  sự bí mật của Địa Linh, sự bí mật của Tâm linh, sự bí mật Nhơn linh Cội Nguồn nhân loại được khai mở, thì sẽ có Đấng tối cao xuất hiện, không đánh mà Nhân loại cũng quy hàng, chầu trời, phá điền có ba, khai mở Địa linh, khai mở Tâm linh, khai mở Nhơn linh tức là Cội Nguồn của Nhân loại, người nào đủ sức khai mở đủ ba yếu tố trên thời người đó chính là Đấng Tối Cao xuất hiện.

Và ngày xuất hiện đó chính là, chừng nào đá nổi, lông chìm, đồng khô, hồ cạn, búa, liềm … thì sẽ thấy Thiên Ý Cha Trời chuyển hóa khắp Năm châu Bốn biển mở ra một thời đại mới toàn cầu thái bình an lạc.

Và ngày đó đã đến, Thiên Ý đã chuyển vì hiện giờ người ta đã bàn nhiều đến về  hòn đá thiêng trên Đền Hùng, chính là cơ đá nổi, Thiên ấn, Thiên bút ra đời,

*           *           *

HẾT PHẦN 2

Muốn hiểu rõ về bí mật địa cầu thời xem tiếp phần ba, Đấng tối cao xuất hiện nơi đâu, Địa linh Miền nào, trên đất nước Việt Nam.

———————

Phần 3

Như hai phần trên đã nói, Địa linh sinh Nhân kiệt, nước Việt Nam là Địa Long, Địa linh Địa cầu, tất nhiên sẽ sanh ra lắm người hiền tài. Nhưng sự sanh ra đó trước ít sau nhiều và đến thời kỳ nở rộ, có nghĩa nhân tài sẽ trổ ra trên đất nước Việt Nam nhiều vô biên, và chính vào thời kỳ nầy, thời Đấng Tối Cao cũng xuất hiện trên đất nước Việt Nam, nhưng ở đâu ? nơi nào thì trên phải thấu rõ Thiên Văn, dưới thấu tường Địa Lý.

Thiên Văn chính là cơ vận Tạo Hóa, chuyển vận chu kỳ Vũ Trụ.

Địa Lý chính là Địa Cuộc,  hiểu rõ về Địa Linh Địa Cầu, Địa linh Địa cầu chính là Địa Long hình chữ S nước Việt Nam. Địa linh việt Nam hình chữ S  là nói chung, sự linh thiêng cả nước Việt Nam, trong sự Linh Thiêng cả nước Việt Nam hình chữ S  phải có nơi Linh Thiêng Nhất, đó là nơi nào ? miền nào ? đây cũng là điều bí mật để cho chúng ta tìm nơi Đấng Tối Cao ra đời.

Thưa các bạn nếu như các bạn là Đấng Tối Cao, các bạn sẽ giáng sanh xuống Địa Long hình chữ S ở miền nào?   Miền nam, Miền trung, Miền bắc.

Miền Nam thuộc Dương,  miền bắc thuộc Âm, Miền trung Chính Giữa, rõ ràng bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, các bạn giáng sanh xuống miền nào ?

Các bạn nên nhớ  Đấng Tối Cao không nghiêng về Âm, cũng không nghiêng về Dương, mà đấng tối cao chính là Đấng Hóa Công,  Đấng Công Bằng, Bình Đẳng, hiện thân Công Lý và Hòa Bình, như vậy sự giáng sanh cán cân Công Lý ở Miền nào các bạn.

Tôi có thể nói với các bạn rằng Đấng Tối Cao sẽ Giáng Sanh xuống ở Miền trung, tôi có thể bật mí cho các bạn hiểu, sức mạnh con người không phải ở trên Đầu, hay ở dưới Chân, mà từ Đan Điền phần bụng, chuyển tải sức mạnh lên Đầu, xuống Chân, Địa Long cũng thế chính khúc ruột Miền Trung chuyển tải sự Uy Linh ra hai đầu đất nước, làm cho Nhân Tài hai đầu đất nước  phát triển điều hành đất nước, phát triển sức mạnh đất nước. Và Đấng Tối Cao ra đời cũng vậy, Ngài sẽ giáng sanh xuống khúc ruột Miền Trung, rồi chuyển tải Thiên Ý Cha Trời, Thiên Ấn, Thiên Bút, ra hai đầu đất nước, có thể nói Thành Đạo tại Trung, khai đạo ở hai đầu Nam – Bắc, và chính Miền Nam phát triển mạnh hơn Miền Bắc, chỉ cần các bạn có chút suy luận thì sẽ hiểu.

Để bật mí thêm cho các bạn hiểu, Địa Long có hai đầu Nam- Bắc, khi Miền Nam nắng thì Miền Bắc mưa, khi Miền Bắc nắng thì Miền Nam mưa. Có thể nói khi Miền Bắc đến mùa nắng là đầu địa long ở Bắc. Khi Miền Nam đến mùa nắng là đầu Địa Long ở Nam, đó là chỉ nói về Năm, còn nói đến chu kỳ hàng nghìn năm. Cách đây năm nghìn năm thời Quốc Tổ thì Địa Long Đầu ở Bắc. Sau năm nghìn năm Đầu Địa Long ở Nam,  Chân Địa Long ở Bắc, vì thế sự ếm yểm người Tàu, đối với Địa linh Đất Bắc không còn hiệu lực, như trước đây, làm cho dân tộc Việt Nam mất lần đất đai, rơi vào cảnh nô lệ hàng nghìn năm.

Qua hàng nghìn năm nay lần nào cũng vậy, hể giặc Tàu Phương Bắc thấy sự Linh Thiêng Vua Hùng xuất hiện là cho người ếm yểm ngay, họ dùng người Việt để ếm yểm sự linh thiêng Nguồn Cội của người Việt. Cũng như Bọn ếm yểm người Tàu đã dùng Mẹ Vua Chiếu vô tình yểm chết Vua Chiếu, phải nói đây là sự ếm yểm vô cùng tàn độc, không bao giờ phát hiện được, vì chính người Việt Nam ếm yểm làm hại Tiên Linh của người Việt Nam. Một cách tình cờ do sự sắp xếp của bọn Tàu ,không hề hay biết gì cả, thì làm gì mà nhận ra sự tai hại do chính mình làm ra. Và bây giờ cũng vậy , bọn Giặc Phương Bắc đã nhìn thấy sự Linh Thiêng Quốc Tổ Vua Hùng xuất hiện liền ếm yểm ngay,  sự ếm yểm nầy chúng chuẩn bị từ lâu và chúng đã làm được điều đó qua tay người Việt, như trước đây ông cha bọn giặc Tàu đã từng làm ếm yểm đất Phương Nam. Bắc – Trung Đại Việt chúng ta.

Nhưng bọn giặc Phương Bắc đã lầm, vì hiện nay đầu Địa Long đã chuyển hướng về Nam, sự  ếm yểm tại đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh bấy giờ, càng ếm yểm càng làng tăng sức mạnh cho Địa Long, không ăn nhằm gì cả mà còn phản ngược trở lại, bọn giặc Phương Bắc phải đi vào một cơn hủy diệt đại nạn khủng khiếp.

Nói tóm lại : Ao sâu béo cá hiểm dạ hại mình, hại người như thể bỏ phân cho người.

À tôi đã đi lạc đề quá xa phải không các bạn. mình nói tới đâu rồi nhỉ. À tôi đã nhớ ra rồi Đấng tối cao sẽ không giáng sanh xuống hai đầu Nam – Bắc, mà giáng sanh xuống khúc ruột Miền Trung, Bụng Rồng, nhưng ở tỉnh nào ở đâu mời các bạn hãy xem đến phần bốn.

*             *            *

Hết Phần 3

————————

Phần 4

TRỜI NAM ĐẤT VIỆT

Việt Nam Địa Cốt Rồng Tiên

Phù sa bồi đắp vô biên sáng ngời

Địa Long chuyển động chân trời

Mai bay Sen nở lập đời Anh Minh

Lập đời Thánh Đức cao siêu

Trời Nam đất Việt muôn điều Oai Linh

Tiên Rồng Chúa Tể vạn năng

Ngự trên đất Việt thường hằng xuân thu.

*         *         *

SỐNG CHO ĐỜI

Ở đời phải sống cho đời

Sống cho non nước rạng ngời Tánh Danh

Rồng Tiên con cháu hùng anh

Chí muôn vạn cõi liệt oanh sững sừng

Tâm hồn nhẹ bổng Thánh Thần

Con đường Chính Nghĩa trổ nhành Sử thơm

Bay lên ta mãi bay lên

Thiên đàng nhẹ gót làm nên nghiệp trời

Lòng yêu nước ôi tuyệt vời

Sáng lòng Trung Hiếu cuộc đời Anh Linh.

*      *     *

Thưa các bạn như các bạn đã biết, Đấng Tối Cao sẽ giáng sanh xuống khúc ruột Miền Trung, ở phần bụng, do phù sa từ núi lấp lần ra biển, nhưng khúc ruột phù sa phần bụng Miền Trung thì dài quá thời biết nằm ở Địa Linh  nào ?

Những Địa Linh dọc theo bờ biển khúc ruột phù sa phần bụng Miền Trung có tới 13 Địa Linh, các bạn hãy xem Uy Linh, của 13 Địa Linh, thử địa linh nào có Địa Danh Uy Linh gắn liền với Thiện Đạo nhất.

1   Địa linh Thanh Hóa,  2   Địa linh Nghệ An,  3  Địa linh Hà Tĩnh,  4   Địa linh Quảng Bình, 5  Địa linh Quảng Trị,  6  Địa linh Thừa Thiên Huế,  7  Địa linh Quảng Nam Đà Nẳng,  8   Địa linh Quảng Nghĩa,  9  Địa linh Bình Định, 10  Địa linh Phú Yên,  11  Địa linh Khánh Hòa , 12   Địa linh Ninh Thuận,  13  Địa linh Bình Thuận .

Các bạn thử xem qua 13 Địa Linh nầy, thử địa linh nào Uy Linh Thánh Thiện nhất.  Chính là địa linh Uy Linh Quảng Nghĩa.

Như trên cho ta thấy Trung Tâm khúc ruột Miền Trung  chính là Quảng Nam Đà Nẳng và Quảng Nghĩa, hai Địa Linh nầy phải nói là Linh Thiên nhất khúc ruột Miền Trung. Nhưng Địa Linh Quảng Nghĩa, không những Uy Linh Thánh Thiện mà còn có cả Thiên Ấn Thiên Bút. Và chính sự sắp xếp Quyền Năng của Tạo Hóa, nơi Linh Thiêng nhất, nên Quảng Nghĩa, nay gọi là Quảng Ngãi, mới có núi THIÊN ẤN, THIÊN BÚT, Ấn – Bút của trời, như báo trước Đấng Tối Cao sẽ giáng sanh xuống Địa Linh Uy Danh Quảng Nghĩa, sự sắp xếp Uy Danh Uy Linh các Huyện Quảng Nghĩa của bàn tay Tạo Hóa, hết sức kỳ diệu, và cũng hết sức  kỳ lạ.

Sau đây là Địa Linh Kinh, Uy Linh các Huyện Quảng Nghĩa, nay là Quảng Ngãi.

QUẢNG NGHĨA.

QUẢNG đại bao dung khắp thế gian

NGHĨA nhân cao vút tận mây ngàn

ĐỨC PHỔ.

ĐỨC sanh Đại Đạo thành Chánh Pháp

PHỔ truyền pháp bảo Tổ Tiên ban

TƯ NGHĨA

TƯ thiên sẳn có nơi tiền kiếp

NGHĨA khí hùng tâm cứu Sanh Linh

MINH LONG

MINH hoàng tỏ rạng Đạo Trường Sanh

LONG Hoa hội tụ Tiên, Phật, Chúa

SƠN HÀ

SƠN HÀ xã tắt điềm Linh Ứng

BÌNH SƠN

BÌNH giải giang SƠN hiệp một nhà

SƠN TỊNH

SƠN hải giao nhau  toàn  Thế Giới

TỊNH yên chung hiệp đến một nhà

MỘ ĐỨC

MỘ đạo thế nhân thành Chánh Giác

ĐỨC độ vô biên  Huệ nở hoa

BA TƠ

BA đạo phát sanh từ một Gốc

TƠ duyên chắp nối đến Trời Cha

NGHĨA HÀNH

NGHĨA hiệp bừng lên trong cuộc sống

HÀNH sự công minh Đạo sáng soi

TRÀ BỒNG

TRÀ sen để sẳn mời khách quý

BỒNG lai Tiên Giới chớ bỏ qua

TÂY TRÀ

TÂY thiên giải thoát lòng tội Ác

TRÀ đạo ấm lòng hết  đục nhơ

SƠN TÂY

SƠN Trung, Nhân Hiếu nền Cội Gốc

TÂY sạch bụi trần tỉnh giấc mơ

LÝ SƠN

LÝ  Đạo thậm thâm vi diệu pháp

SƠN linh đạt thấu đạo Huyền Cơ

THIÊN ẤN

THIÊN linh Tạo Hóa bày Cuộc Thế

ẤN định Cơ Trời vận hóa Xoay

THIÊN BÚT

THIÊN ý  triệu  năm cơ tạo trước

BÚT thiên chuyển biến khắp đông tây

Thưa các bạn Quảng Nghĩa,  nay là Quảng Ngãi, Địa Linh vô cùng đặc biệt, tất cả là do Thiên Ý quyền năng của Tạo Hóa, sắp xếp an bày. Nay đến cơ vận nở hoa, Uy Linh của Quảng Nghĩa, sẽ vang động khắp cùng Thế Giới, nước Việt Nam Địa Linh trái đất rạng rở khắp Năm Châu, Bốn Biển, là điều hiển nhiên, vì sự Linh Thiêng non sông Tổ Quốc nổi dậy nở hoa.

*           *           *

Các bạn muốn biết, Địa Linh, Linh Thiên nhất Quảng Ngãi ở nơi nào xem tiếp phần 5.

—————————–

Phần 5

Thưa các bạn, các bạn muốn khám phá về Địa Linh Tối Cao, cuối cùng của Địa Cầu, nơi giáng sinh Đấng Tối Cao, theo lời tiên tri từ lâu  các Tôn Giáo, Đạo Giáo, Nhân Sĩ Thánh Trí, nơi giáng sinh Đấng Tối Cao ra đời ở đâu  xin mời các bạn xem tiếp phần năm, trên hành trình khám phá bí mật hi hữu nầy. Như chúng ta đã biết Quảng Nghĩa là Địa Linh Tối Cao của Địa Long Nước Việt Nam, còn Địa Linh Tối Cao của Quảng Nghĩa nằm ở đâu? thì chúng ta còn phải tiếp tục hành trình để mà tìm cho đến đích cuối cùng.

Các bạn thử xem Quảng Nghĩa có 13 Huyện, sau đây Huyện nào có Địa Danh Uy Linh Nhân Thiện lớn nhất.

1-  Bình Sơn,  2-  Sơn Tịnh,  3-  Tư Nghĩa,  4-  Nghĩa Hành,  5-  Mộ Đức,   6-  Đức Phổ,  7-  Trà Bồng,  8 – Sơn Hà,  9- Minh Long,  10-  Ba Tơ,  11-  Tây Trà,  12-  Sơn Tây,  13-  Lý Sơn.

Trong các Địa Linh nầy bạn thấy Địa Linh nào Uy Danh Chân Thiện lớn nhất? nếu tôi không lầm thì Uy Danh Địa Linh Thánh Thiện Đức Phổ Uy Linh nhất, không có cái gì lớn hơn cái Đức, mà cũng chỉ có cái Đức mới là đỉnh Tối Cao của nhân loại, cũng như trong Trời Đất.

Như vậy quê hương Đức Phổ mới thật sự Địa Linh bậc nhất Địa Long Địa Cầu, không có một nơi nào Linh Thiêng hơn, và chính quê hương Đức Phổ sẽ giáng sinh Đức Tối Cao, khai sáng cái Đức của Trời mở ra Chủ Nghĩa Đại Đồng, Thiên Quyền Chư Thiên, Nhân Quyền Nhân loại cứu khổ cứu nạn toàn Thế Giới.

Nhưng quên hương Đức Phổ có đến 13 Địa Linh, thời khó mà biết.

Đấng Tối Cao sẽ giáng sinh xuống Địa Linh nào?

Sau đây là Địa Linh Uy Linh các xã trong Huyện Đức Phổ.

ĐỨC PHỔ

ĐỨC đạo sáng soi hơn Nhật Nguyệt

PHỔ truyền Nguồn Cội Đạo Ông Cha

PHỔ HÒA

PHỔ hóa Linh căn đồng Nhất thể

HÒA cùng một bể cội Long Hoa

PHỔ MINH

PHỔ cập  Đại Đồng, Tâm bình đẳng

MINH tâm Kiến Tánh Đạo sáng soi

PHỔ VĂN

PHỔ biến huyền cơ Trời luân chuyển

VĂN minh tột đỉnh hội Kỳ Ba

PHỔ NHƠN

PHỔ dạy làm người luôn Trung, Chính

NHƠN luân, Hiếu Nghĩa Đạo cao xa

PHỔ THUẬN

PHỔ yên dân chúng nền Cội Gốc

THUẬN theo Đạo Pháp Đạo Ông Cha

PHỔ NINH

PHỔ truyền Đạo Luật nền Công Lý

NINH an ổn định dẹp Quỉ Ma

PHỔ QUANG

PHỔ hóa Cội Nguồn ra cùng khắp

QUANG minh soi sáng khắp hà sa

PHỔ CƯỜNG

PHỔ đức đi vào trong cuộc sống

CƯỜNG thịnh an vui nước non nhà

PHỔ THẠNH

PHỔ soi Thiện Ác trong Tâm  thức

THẠNH hưng trù phú Lạc Âu Ca

PHỔ KHÁNH

PHỔ đạo làm người lưu truyền khắp

KHÁNH thành đại nghiệp đại thăng hoa

PHỔ VINH

PHỔ dạy Thiện Lành lìa tội Ác

VINH quan vạn kiếp  nạn tai qua

Thưa các bạn, tới đây tôi không dám bàn thêm nữa, mà chỉ có những lời thơ sau đây, nói lên sự bí mật đó.

Việt Nam, chữ S đất phù sa

Nằm giữa Âm – Dương Cốt Long Hoa

Quảng Đại bao dung khắp thế gian

Nghĩa Nhân cao vút tận mây ngàn

Đức Sanh Đại Đạo thành Chánh Pháp

Phổ Truyền Pháp Bảo Tổ Tiên ban

Gò Lên Bảo Pháp sáng vô biên

Hội tụ Anh Linh khắp các miền

Tánh Tự Tâm khai đều thông suốt

Ngũ đài Tam Bảo xuất thế gian

Có một Xóm Thôn vốn rất dài

Vượt qua giới hạn cả Đông Tây

Sanh mình thu gọn trong Biển Cát

Đồng Chổi  còn nghe tiếng hát hay

Ngọn núi Mồ Côi, nhìn sông Quán

Uy Linh vận hóa ở nơi đây.

CÂU CHUYỆN ĐẾN ĐÂY ĐÃ KẾT THÚC.