CHÚ GIẢI: NAM MÔ _ AMEN

CHÚ GIẢI
*****NAM MÔ _ AMEN*****

Nam Mô – Amen. Không phải của riêng Phật hay riêng Chúa. Mà là Cội Nguồn của Phật Giáo cũng như Thiên Chúa.

Nam Mô: là chỉ cho bản thể Cội Nguồn, hư không Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên Như Lai Tạo Hóa.

Amen: là chỉ cho bản thể Như Ý Tạo Hóa Tổ Tiên Như Lai. Thần thông Như Ý, quyền năng Như Ý, khai lập vũ trụ Như Ý, Tạo Vật Như Ý. Linh Ứng Như ý, nghĩa của A Men là như vậy.
Khi chúng ta cầu lên ba ngôi Tối Cao Vũ Trụ. Tổ Tiên Như Lai Tạo Hóa. Cha Trời, Mẹ Trời. Nam Mô- Amen sẽ được Như Ý.

Như vậy Nam Mô là cầu lên bản thể Tối Cao Vũ Trụ Tổ Tiên Như Lai Tạo Hóa, Amen là lời cầu nguyện được như ý.

Tóm lại: Nam Mô – A Men là cầu nguyện lên Cội Nguồn, của Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nơi tối cao tối linh thiêng nhất Vũ Trụ.

Nhất định sẽ được Như Ý. Dù cho đó là chế độ cũng phải tiêu tan. Tất cả đều nằm trong lòng tin của chính mình.

Sự cầu nguyện chân chính, nhất là sự cầu nguyện cứu nước cứu non nhất định thành công.

Sự cầu nguyện lên Phật lên Chúa, Thánh, Thần với Nam Mô – Amen cũng linh, Nhưng không bằng cầu lên bản thể Tối Cao Vũ Trụ , Ba Ngôi, Tổ Tiên Tạo Hóa, Cha Trời, Mẹ Trời, Cha Trời cũng chính là Chúa Trời, hãy đồng loạt cầu nguyện đi, huyền cơ sẽ chuyển theo lời cầu nguyện của toàn dân, cũng như cá nhân, tập thể. Vì thời gian không còn nữa.
* * *