PHÚC, ĐỨC, TÀI LỘC, LÂU DÀI

PHÚC, ĐỨC, TÀI LỘC, LÂU DÀI

Cuộc sống gặp nhiều sự may mắn, muốn gì được nấy. Không phải tự nhiên mà có, mà là do Phúc, Đức, Tài Lộc từ bản thân, có nghĩa là tu nhân tích đức tích phước đã nhiều. Nên gặp nhiều sự may mắn, tài lộc theo Phúc Đức mà vào.
– Lại nữa nhờ hưởng được Phúc, Đức, của Ông Bà, Cha Mẹ ví như nhờ nước đồng nước sông mới nhẩy, nhờ hồng Phúc Ông Bà Cha Mẹ nên bản thân muốn gì được nấy. Tài Lộc tự nhiên kéo đến ùa vào, trăm may nghìn mắn.
– Nhưng kho Âm Đức Âm Phước thừa hưởng mãi cũng hết, đi đến cạn kiệt. Khi hưởng hết Phúc hết Đức rồi, mà không tạo ra Phúc, Đức khác. Nhẹ thời thường mang họa, nặng thời ắt mạng phải vong. Vì Phúc Cạn, Đức Kiệt, Lộc Tận, đi đến mạng vong.
– Những người nhiều tiền, có thể mua cả bệnh viện. Những người có quyền có thế, có thể sai khiến được thiên hạ. Nhưng không mua được Phúc, Đức, Tài Lộc. Nên những người giàu có Tài Lộc dư thừa, nhưng Phúc cạn Đức kiệt, Tài Lộc dần dần tiêu tan. Cái rủi cái xui lần lần ập đến. Nên nói giàu cũng khổ, có quyền cũng khổ. Sự khổ ấy là báo hiệu cạn Đức cạn Phúc.
– Chỉ có Phúc, Đức, tuy Tài Lộc chưa đến còn nghèo nhưng cũng an vui hạnh phúc.
– Người cho Ta Phúc, Đức, đem đến Tài Lộc nhanh nhất, chính là Cha Mẹ sanh thành ra chúng Ta Phụ Thân Phụ Mẫu. Đó là nói Phụ Thân Phụ Mẫu, Phúc, Đức, Tài Lộc dư thừa.
– Ngoài Cha Mẹ Phụ Thân, Phụ Mẫu ban Tài Lộc Phúc, Đức cho chúng Ta. Còn có Chánh Thân, Chánh Mẫu Cha Mẹ nhân loại con người trong đó có chúng Ta. Nếu chúng Ta biết tôn thờ Chánh Thân, Chánh Mẫu Cha Mẹ Trời. Thời Tài Lộc. Phúc, Đức của chúng Ta không bao giờ cạn kiệt. Đi vào cảnh đại phú do Thiên.
– Để Phúc, Đức, Tài Lộc miên trường cho mình, và gia đình. Nhất định phải trở về Cội Nguồn nhận Tổ quy Tông. Trở thành con Trời, tôn thờ Tổ Tiên Tạo Hóa, tôn thờ Cha Mẹ Trời. Đấng Quyền Năng vô hạng. Đấng giàu có nhất vũ trụ. Đấng đại Phúc đại Đức nhất vũ trụ. Đấng Tài Lộc nhất vũ trụ. Ban cho chúng Ta Phúc, Đức, Tài Lộc miên viễn vĩnh hằng. Hưởng không bao giờ hết, Tài Lộc Phúc, Đức không bao giời cạn. Sự lợi ích trở về Nguồn, nhận Tổ quy Tông, trở thành con cái Nhà Trời là sự tu hành thành đạt cao nhất không thể nghĩa bàn. Dù cho nói cả nghìn năm cũng không bao giờ nói hết sự lợi ích. Trở về Nguồn, nhận Tổ quy Tông. Trở thành con cái Nhà Trời.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s