ĐỈNH CAO ĐẠO ĐỜI

ĐỈNH CAO ĐẠO ĐỜI

Khéo biết phương tiện độ nhân
Trao truyền Thiên Ý không mong cũng thành
Đối cảnh vô tư an nhàn
Thấy, nghe, hay, biết, không màng như không
Giàu nghèo như nước trôi sông
Tùy duyên hóa độ, chân ông ta ngồi
Khéo lập phương tiện độ người
Không sanh phân biệt, sang, hèn, trí, ngu
Đạo đời là một rõ thông
An vui tự tại đỉnh cao Đạo đời
***
Văn Hóa Cội nguồn
——————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s