TRUYỀN THỐNG DỰNG NƯỚC, GIỮ NƯỚC

TRUYỀN THỐNG DỰNG NƯỚC, GIỮ NƯỚC

Truyền thống dựng nước, giữ nước, là truyền thống Đạo Pháp Dân Tộc. Giữ vững truyền thống Đạo Pháp Dân Tộc làm sáng cái Đức Nhân, Nghĩa, Hiếu, Trung của con người.
– Mỗi người dân cần phải thấu triệt và thấm nhuần sâu sắc, những giá trị của ý nghĩa dựng nước và giữ nước.
– Thời đại dựng nước là thời đại Cội Nguồn, thời đại mở màn tạo dựng đất nước. Cũng chính là mở màn Đạo Pháp Dân Tộc. Kết tinh thuần túy. Trở thành nền Quốc Đạo Dân tộc. Đóng vai trò Linh Hồn Dân Tộc đậm nét Văn Minh, giác Ngộ và giải thoát.
– Giải thoát nô lệ, nô lệ ngoại bang
– Giải thoát nô lệ, nô lệ Thần Quyền
– Giải thoát nô lệ Kiến Thức, giải thoát nô lệ Kiến Chấp
* Thời đại Thánh Đức, là thời đại không đi theo ai, mà là thời đại trở về Nhận Tổ Quy Tông. Nhận Bổn Quy Chân. Có nghĩa là không chạy theo ai. Trở về Cội Nguồn nơi sanh ra Tiểu Linh Hồn chúng Ta, cũng như sanh ra Tiểu Thiên Vũ Trụ thể xác của chúng Ta. Nhờ thể xác tiểu thiên vũ trụ nầy. Mà linh hồn của chúng Ta, mới nhận ra Bổn Lại Diện Mục, bộ mặt thật Chân Tâm Chân Tánh của chúng Ta. Và chúng Ta làm chủ chính chúng Ta. làm chủ Chân Tâm Chân Tánh. (Quy Chân). Chấm dứt đường sanh tử. Cũng như ra khỏi tam giới, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa an vui tự tại.
– Tóm lại: Truyền Thống Dựng Nước Giữ Nước của Dân Tộc Rồng Tiên, là truyền thống gắng liền với Đại Đạo Vũ Trụ, văn minh nhất vũ trụ. Trở thành nền Quốc Đạo Dân Tộc. Đậm nét Giác Ngộ và Giải Thoát.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s