NHỮNG THỨ HẠI TA

NHỮNG THỨ HẠI TA

Không những là kẻ thù
Mà còn là;
Sự dối trá hại Ta
Tự cao tự đại hại Ta
Ganh ghét ghen tị hại Ta
Tự ty tự phụ hại Ta
Sự nhu nhược hại Ta
Sống chỉ biết mình hại Ta
Ôm hận oán người hại Ta
Sống keo kiệt hại Ta
Tuyệt vọng buông xuôi hại Ta
Lao vào vật chất, bỏ quên linh hồn hại Ta
Bỏ Nguồn lạc Cội, chạy theo mê tín hại Ta
Sống không biết kẻ trên người dưới hại Ta
Bỏ Nguồn bỏ Cội, chạy theo người ngoài, chạy theo bè phái, nhân, nghĩa với người ngoài, trung hiếu với bè phái, dẫn đến anh hùng lạc Đạo hại Ta
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s