CHIẾU THEO THIÊN Ý

CHIẾU THEO THIÊN Ý

– Những người hướng về Cội Nguồn tôn thờ Nguồn Cội vì dân vì nước trong thời Thượng Ngơn Thánh Đức. Có công bảo vệ đất nước, có công xây dựng đất nước. Tùy theo công phu, công sức, công đức, công quả, công trình, mãn trần huyền cơ Thiên Ý luân chuyển phân bổ an vị, khắp hạ thiên vũ trụ. Từ tầng trời thứ sáu xuống đến Thất Sơn Châu báu. Trở thành Thiên Thần, Thiên Tướng nhà trời.
– Những người làm việc cho Trời, truyền Thiên Ý Văn Hóa Cội Nguồn, tận độ nhân loại anh em. Vì Nhân quyền thế giới, vì Công Lý, Công Bằng, Bình Đẳng. Vì hòa bình Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc. Đều trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khi mãn trần huyền cơ Thiên Ý luân chuyển phân bổ an vị Vua Trời. Từ tầng trời thứ 18 sắc giới trở xuống đến Hạ Thiên vũ trụ Dục Giới, xuống đến tận Thất Sơn Châu Báu. Tùy theo Công Phu, Công Sức, Công Đức, Công Quả, Công Trình của mình. Mà an vị Vua Trời lớn hay nhỏ. Cõi nước rộng hay hẹp. Chư Thiên đông hay ít tuy theo nổ lực tận độ của mình.
Ghi Chú: Mỗi tần trời là có vô lượng cõi nước trời. Mỗi Thất Sơn, có 36 cung điện, 72 cung động. Mỗi cung điện là mỗi đất nước Thần Tiên. Mỗi cung động là mỗi cung nước Thần Tiên.
– Như vậy những người hay nói 36 nước trời, 72 nước Thần Tiên, họ từ nơi nào sanh xuống chốn nhân gian đã rõ.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s