TRÁNH HỌA ĐƯỢC SAO

TRÁNH HỌA ĐƯỢC SAO

Chống phá Cha Ông, dễ chi nào
Tự mình đọa xuống, cảnh âm tào
Chửi ai không chửi, chửi Tiên Tổ
Phước kiệt đức khổ, cảnh lộn nhào
Gia đình lộn xộn, sự nghiệp tan vỡ
Họa chồng lên họa. khổ lao đao
Họa, phước, vô môn tự triệu
Phỉ báng Tổ Tiên, tránh họa được sao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s