ĐỊA NGỤC PHẢI SA

ĐỊA NGỤC PHẢI SA

Nào ai có biết, Tạo Hóa ở đâu
Nào hay Tạo Hóa, ở trên đầu
Một niệm nói ra, đều ứng quả
Phỉ báng Cội Nguồn, chạy đi đâu
Luật Trời đâu phải, là xa lắm
Ngay ở trong tâm, chuyển vận xoay
Phật nào lại cứu, người hành ác
Phỉ bàn Cội Nguồn, nhất định địa ngục phải sa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s