TÀ CHÍNH HAI ĐÀNG

TÀ CHÍNH HAI ĐÀNG

Cùng Nguồn cùng Cội, cùng Cha Ông
Người tôn, kẻ phá khác nhau xa
Kẻ tà người chánh, chia hai lối
Yêu nước phản nòi, hại non sông
Phản Tổ phản Tiên, chuyên nói khoác
Chê Tổ dựng Nguồn, lời cuồng ngông
Tài gì cái lũ như cỏ rác
Chẳng lợi gì đời, bẩn núi sông
Ba hoa cái miệng, là trí thức
Trí thức gì đây, phỉ báng Cha Ông
Tôn thờ những kẻ, không phải là Nguồn Gốc
Đạo nghĩa gì đây, kẻ lạc chợ trôi sông
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s