SAO LẠI THẾ

SAO LẠI THẾ

Người Việt Nam
Sao lại phỉ báng Cội Nguồn Việt Nam
Người nói rõ Cha Ông
Khuyên con cháu
Tôn kính Tổ Tông
Sao lại nói người tà đạo
Đúng là cuồng loạn mất trí xảo ngôn
Tà đạo
Chính là phỉ báng Cha Ông
Tà đạo chính là bội nghĩa vong ân
Ác ngôn đại ác
Thường là đọa vào địa ngục năm trăm năm
Nếu còn ác khẩu loạn ngôn
Luân hồi ngạ quỷ súc sanh
Có ai theo Ông Cha
Mà cho là tà đạo
Chỉ có kẻ ngu khờ khạo
Mới nói lời trái ngược Lương Tâm
Thờ Quốc Tổ Hùng Vương
Mà cho là sai đường lạc lối
Ngu quá là ngu
Điên rồ tăm tối
Theo ngoại đạo
Làm con rối lụy quỳ
Cho là khôn, khôn kiểu gì lạ thế
Gốc đã mất rồi
Muôn vạn kiếp quỷ ma
Tội đà rõ tội phỉ bán Ông Cha
Chết sa địa ngục
Trách ai bây giờ
Bỡi do cái trí ngu khờ
Chống ai không chống
Chống Cội Nguồn quá ngu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s