TÀ MA NGOẠI ĐẠO

TÀ MA NGOẠI ĐẠO

Phản Tổ phản Tiên, chính là Tà
Phản Nguồn phản Cội, chính là Ma
Khẩu Phật tâm xà, là như thế
Chánh gì cái lũ, bội nghĩa Ông Cha
Sống trên non nước, không thờ Tổ
Miệng còn láo khoác, những ba hoa
Ai Tà ai chính, đều hiện rõ
Bỏ Nguồn yêu Cội, khác nhau xa
Chứng đắc gì đây, loài ma quỷ
Lòng tà bất chính, thật thúi tha
Con cáo đã lòi, đuôi bất nghĩa
Tâm tà ngoại đạo, tâm quỷ ma
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s