SẮC LỆNH CHA TRỜI

SẮC LỆNH CHA TRỜI

Đời Tân Dân Thánh Đức, chính là đời Thương Ngơn Đại Đạo Thánh Đức. Đạo Lập ra đời, đi vào Tam Giáo Quy Nguyên. Ngũ Chi Hiệp Nhất.
Có nghĩa là: Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, đồng phò trì Thiên Ý Cha Trời. Lập lên đời Tân Dân Thánh Đức. Vua của đời Tân Dân Thánh Đức chính là Hiên Pháp Thiên Ý, Luật Pháp Thiên Ý, Đạo Pháp Thiên Ý.
– Ví như sống trong đất nước, không có đạo nào hơn được Hiến Pháp, Luật Pháp, Tư Pháp nhà nước. Đạo nào cũng phải tuân thủ Hiến Pháp, Luật Pháp, Tư Pháp đạo luật của Nhà Nước. Đạo nào vi phạm đều bị điều trần ra vành móng ngựa. Tùy theo tôi nặng mà hành xử. Hiện giờ trên thế giới không có Tôn Giáo Đạo Giáo nào, trên quyền Hiến Pháp, Luật Pháp, Tư Pháp của nước đó. Đều là phải sống theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Tư Pháp của nước đó.
– Cho thấy hiện giờ nền Văn Minh Trị Quốc Nhân Loại đã đi đến Tam Giáo Quy Nguyên. Ngũ Chi Hiệp Nhất rồi sao. Nhưng ở cảnh giới chưa hoàn hảo. Có gì đâu mơ hồ mà bàn luận.
– Đời Tân Dân Thánh Đức, là đời Trị Quốc theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp cao nhất, đi đến Chủ Nghĩa Đại Đồng. Thiên Quyền Nhân Chủ. Ai cũng có cái Quyền mà Tạo Hóa đã ban cho. Không ai có Quyền xâm phạm. Xâm phạm là vi phạm Thiên Quyền, vi Phạm Nhân Quyền, vi Phạm Dân Chủ. Sẽ bị hành xử. Dù cho đó là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
Hiến Pháp, Luật Pháp, Tư Pháp theo đời
Hiến Pháp Thiên Ý, Luật Pháp Thiên Ý, Đạo Pháp Thiên Ý theo đời Tân Dân Thánh Đức, không tha cho bất cứ một ai. Dù đó là Phật, dù đó là Chúa, dù đó là Tiên, dù đó là Thần.
Huống chi chỉ là đệ tử của Phật, của Chúa, của các Tôn Giáo Đạo Giáo.
Đây là Ý Trời, lập đời Tân Dân Thánh Đức lập lại trật tự Càn Khôn Xã Hội Vũ Trụ. Để cho Nhân Loại con người làm quen lần, mà siêu sanh về trời. Những kẻ phạm Thiên Ý đều bị hành xử dù cho đó là ai. Những gì vị phạm Thiên Ý, cũng chính là vi phạm đạo đức Lương Tâm của chính mình.
Sắc lệnh Cha Trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s