KIẾP CON NGƯỜI

KIẾP CON NGƯỜI

Trời đất sanh ra, kiếp con người
Phải hiểu thiên luật, đạo cùng đời
Đời sao đạo vậy, cùng một luật
Mất Nguồn mất Cội, đời tả tơi
Vài chữ khoe khoang, là hiểu biết
Sống ngược Lương Tâm, cáo sói xơi
Ngu mãi đời đời, còn ngu tiếp
Nguồn không còn nữa, luân hồi chơi vơi
Chân Tâm Chân Tánh, chính là Hoa Sen
Lương Tâm chính là cánh sen
Người ngôi trên tòa sen
Người bình dân đều ngồi được
Chính là người sống theo Chân Tâm Chân Tánh
Sống theo Lương Tâm, hành động theo Lương tâm
***
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s