AI ĐỌA XUỐNG ĐỊA NGỤC

AI ĐỌA XUỐNG ĐỊA NGỤC

Thiên đàng địa ngục, ai tạo ra
Chính là Thiên Luật, Đấng Trời Cha
Nào đâu có phải là Phật Thánh
Phạm vào Thiên Ý, địa ngục phải sa
Huống chi chỉ là , đồ cuồn tín
Sống ngược Lương Tâm, tỏ mặt ra
Ngu đần muốn nói gì thời nói
Xem thường luật trời
Nhất định tai họa xảy ra
Thuận Thiên dã tồn
Nghịch Thiên Dã vong
Chống trời được sao
Lũ ngu si lũ ác quỷ ác ma
Lũ phản bội Tổ Tiên Ông Cha
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s