CHÚ GIẢI TIỀN THÂN DI LẶC

CHÚ GIẢI
TIỀN THÂN DI LẶC

1- Quốc Tổ lâm phàm, hiện thân Di Lặc, phơi bày tất cả, hình trần nhưng không truồng. Vì còn giữ lại cơ mật Tạo Hóa. Hình trần là lột tả nhân loại ra đời không có gì, ngoài tấm thân Trần Truồng. Sinh ra chẳng có chi, khi mất đi cũng chỉ là hai bàn tay trắng. Chỉ có Chân Tâm Chân Tánh, Lương Tâm mới thật là của mình chính mình mà thôi. Thân trần chính là đi vào hạnh buông xả buông bỏ tất cả. Thân trần không dính mắc cảnh trần, nên ra khỏi tam giới đi vào an vui tự tại.
2- Quốc Tổ lâm phàm hiện thân Di Lặc, mặc quần áo, nhưng không phài áo nhà Phật, áo nhà Chùa, áo Đạo Sĩ, áo Tu Sĩ, áo Vua, Quan, hay áo cao sang nào cả, mà mặc áo bình thường của người Nông Dân, lam lũ làm ăn. Hiện ra cốt cách, Người, Nón, Cuốc bộ ba. Xông pha trong Càn Khôn Vũ Trụ. Qua bài thơ Người, Nón, Quốc trong thi tập lửa thiên.
3- Quốc Tổ lâm phàm hiện thân Di Lặc mặc áo tươi cười, gần gủi với tất cả mọi người, không phân biệt giai cấp, không buồn phiền chi cả, nói lên sự hỉ xả vô tận, dù cho đang sống trong nghịch cảnh, đầy giông tố và sóng dữ.
Bụng phệ là tượng trưng cho sự sung túc, viên mãn an vui cực lạc. Trong thời đại an lạc, an vui hạnh phúc nhân loài.
4- Thời đại Di Lặc ra đời, là thời đại Hoàn Kim. Thời đại giàu sang, văn minh rực rỡ nhất của nhân loại con người. Nên xung quanh Di Lặc toàn là vàng, bạc châu báu.
5- Quốc Tổ lâm phàm hiện thân Di Lặc không phải lập ra Tôn Giáo, Đạo Giáo, mà là đi vào Kỉ Nguyên Thánh Đức. Tam Giáo Quy Nguyên, Ngũ Chi Hiệp Nhất. Sống theo Hiến Pháp Thiên Ý, Luật Pháp Thiên Ý, Đạo Pháp Thiên Ý. Sống trong ngôi nhà chung Hiến Pháp Thiên Ý, Luật Pháp Thiên Ý, Đạo Pháp Thiên Ý, Đại Đạo Vũ Trụ.
Thực thi những quyền mà Tạo Hóa đã ban cho, những quyền bất khả xâm phạm. Thiên Quyền Nhân Chủ, Nhân Quyền, Dân Chủ. Đi vào Công Bằng Bình Đẳng ai cũng như ai.
Tóm lại:
Quốc Tổ lâm phàm, hiện thân Di Lặc hiển bày năm phần như nói trên. Là kim chỉ nam trong thời đại Tân Dân Thánh Đức.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s