THIẾU HIỂU BIẾT

THIẾU HIỂU BIẾT

Phật nào dựng nước dựng non
Chúa nào dựng non dựng nước
Kém hiểu biết
Mới quên đi Quốc Tổ
Phật nào ngồi trên đầu Quốc Tổ
Mà chỉ có Quốc Tổ
Cho phép mới sanh sống
Trên đất nước Việt Nam
Chỉ có con cháu Rồng Tiên
Mới làm chủ giang san
Quyền cai quảng
Các tôn Giáo đến ở đổ
Phá hoại Cội Nguồn
Thời loại bỏ
Không cho phép hoạt động
Nơi đất nước Việt Nam
Chống pháp Tổ Tiên
Đều đem ra hành xử
Đó là luật trời
Không ai cải lại được đâu
Thức tỉnh đi
Với lối tu hành mất Gốc
Sự thiếu hiểu biết
Tự mình làm hại chính mình
Tỉnh đi kẻ tu lạc đường
Người tu lạc lối
Nếu không ăn năng sám hối
Thời nhất định tai họa không xa
Không Phật nào cứu
Không Chúa nào cứu, nên tỉnh ra
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s