NGHE CHO RÕ

NGHE CHO RÕ

Ngoại Đạo
Là Đạo cư ngụ
Trên đất nước Việt Nam
Đáng lý ra
Phải biết tôn kính Cha Ông
Người khai sanh
Dựng non dựng nước
Lại hống hách
Phỉ bán Cha Ông Tiên Tổ
Chớ xúc phạm
Có ngày phải trả giá
Nước có Quốc Pháp
Đạo có Đạo quy
Mắc chi đến ở đậu
Lại còn chống pháp Tổ Tiên
Chống phá
Truyền thống anh linh
Dựng nước giữ nước
Đạo gì đây
Lên mặt dạy ai
Khi con cháu Tiên Rồng
Là Ông Chủ
Đạo gì đây
Vô lễ hổn xược
Biến thành tà đạo
Làm hại nước non
Phải trả giá
Cho cái tội
Đến ở đậu
Mà còn vô lễ
Đối với Ông Cha Việt Nam
Nghe cho rõ, bớt phỉ báng đi
Hiểu thân phận ở đậu
Nhập gia tùy tục mới khôn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s