PHẢI BIẾT AI NGỤ AI CHÍNH

PHẢI BIẾT
AI NGỤ AI CHÍNH

Chỉ có Văn Hóa Cội Nguồn
Là nền Quốc Đạo chính thống
Từ thời khai nước dựng non
Quốc Đạo Cha Ông
Truyền thống anh linh
Mấy nghìn năm
Kế thừa di chí Hùng Vương
Giữa gìn Tổ Quốc giang san
Đạo nào ngồi trên đầu Cha Ông
Đều là những đạo vô lễ
Hành động trái ngược Lương Tâm
Nhất là những ngoại đạo
Cư ngụ trên non sông đất Việt
Nếu không biết thân phận
Cứ mãi làm càng
Ăn bậy nói bừa
Phỉ báng Cội Nguồn Dân Tộc
Con cháu Rồng Tiên
Khó mà tha
Buồn cho những kẻ không lo tu Tâm
Chạy theo ngoại đạo
Bỏ Cha Ông
Thành kẻ bất nhân bất nghĩa
Miệng nam mô
Bụng bồ dao găm
Thường bày điều
Chống phá Tiên Tổ
Lạc Hồng Quốc Tổ
Xem thường Quốc Pháp Việt Nam
Phỉ báng Quốc Tổ
Ba hoa đắc đạo, nhưng tâm quỷ tà
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s