NGỐC ƠI LÀ NGỐC

NGỐC ƠI LÀ NGỐC

Ngốc ơi là ngốc, tỉnh lại đi
Gốc bỏ ráng tu được cái gì
Chỉ được bất nhân, cùng bất hiếu
Càng tu, thời càng lạc đường đi
Gốc mất, thời cành khô ngọn héo
Đó là chân lý, có sai chi
Biết Tổ biết Tông, là trên hết
Phật Đạo là đây, trổ đức thi
Thi nhân thi nghĩa, thi trung hiếu
Thi Tâm thi tánh, bái Tổ vinh quy
Ý trời nhắn nhủ, lời kinh giáo
Ngốc ơi là ngốc, tỉnh lại đi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s