CUỒNG NGÔNG

CUỒNG NGÔNG

Tu ma tu quỷ, tu cuồng ngông
Chạy theo tà giáo, bỏ cha ông
Cho mình chướng đắc, xem thường Tổ
Quên Cội quên Nguồn, quên non sông
Tu mà mất Gốc, tu chết dỡ
Lương Tâm vứt bỏ, đạo chẳng thông
Ô hô thế sự, đường tu ảo
Lối tu công cốc, bèo dạt trôi sông
Lối tu mùa đông, sang xuân vứt bỏ
Tự mình tăm tối
Sáng ngóng chiều trông
Cuồng ngông cuồng ngông
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s