ĐỎ CÙNG ĐEN

ĐỎ CÙNG ĐEN

Ghé mắt trông qua, thấy mấy thằng
Tu hành chấp đỏ, với cùng đen
Hỏi đạo, đạo im còn xa lắm
Tìm đạo ngoài tâm, còn xa xăm
Lương Tâm bỏ mất, không tỏa sáng
Cội Nguồn đánh mất, mãi tối tăm
Tu đỏ tu đen, tu ngã chấp
Phước cạn đức mòn, lấy gì ăn
Dù cho tu mãi, vô lượng kiếp
Tu hoài tu mãi, khó siêu thăng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s