CỘI VẪN CÒN

CỘI VẪN CÒN

Đã mấy nghìn năm, Cội vẫn còn
Cớ sao lại bỏ, chẳng bảo tồn
Hỏi lòng tự hỏi, còn trung hiếu
Đâu rồi bổn phận, của cháu con
Hay chỉ vì ngu, mà mất Gốc
Nước mất nhà tan, cảnh lệ nô
Nghìn năm nô lệ, còn vang mãi
Đói nghèo lạc hậu, khổ mãi ru
Còn Nguồn còn Cội, còn tất cả
Rồng Tiên tỏ rạng, mãi muôn thu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s