NƯỚC NON BUỒN

NƯỚC NON BUỒN

Nước non buồn về, Gốc đã quên
Giữa dòng ngao ngán, cảnh lênh đênh
Bến đổ không còn, sầu lai láng
Phong ba vùi dập, cảnh chông chênh
Bèo dạt bèo trôi, theo dòng xoáy
Buồn cho non nước, giặc nổi lên
Thấm mùi khốn khổ, bao chinh chiến
Họa chồng lên họa. họa lênh khênh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s