NON NƯỚC MẤY NGHÌN NĂM

NON NƯỚC
MẤY NGHÌN NĂM

Nước non, non nước mấy nghìn năm
Nào phải mới đây, Việt giang san
Cớ sao lắm chuyện, đùa với giỡn
Tranh giành ngu xuẩn, thua với hơn
Bất nhân bất nghĩa, quên Tiên Tổ
Cội Nguồn không nghĩ, bạc như vôi
Xưng hùng chi lắm, đồ bất nghĩa
Bản lĩnh gì đây, cảnh bèo trôi
Dân Tộc rất cần, người nhân bản
Rõ đường con cháu, rạng bề tôi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s