RÕ KHỔ

RÕ KHỔ

Trống đồng văng vẳng, dậy nước non
Cớ sao ngơ ngẩng, chẳng ra hồn
Đã điếc còn mù, âu rõ khổ
Giặc đà xâm chiếm, cớ sao khom
Biển đảo còn đang, rên với rĩ
Truyền thống anh linh, vẫn vùi chôn
Tài tử văn nhân, ừ đâu nhĩ
Cháu con nầy hỡi, hãy còn khôn
Thân nầy đâu thể, là thân gỗ
Để cho lũ giặc, lấp vùi chôn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s