VIÊN MÃN

VIÊN MÃN

Thế nào là thấy đủ
Khi làm chủ Lương Tâm
Cuộc đời mãi long đong
Là chạy theo
Thấy, Nghe, Hay, Biết
Dẫn đến Phân Biệt
Bám lấy lục trần
Thế nào là Viên Mãn
Là thấu rõ
Chân Tâm Chân Tánh
Đi vào tự nhiên
Trụ mà không trụ
Tùy duyên Phổ Độ
Viên Mãn tròn đầy
Không còn
Cái vui nào hơn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s