KHÔNG CÓ CÁI LỢI NÀO HƠN TRỞ VỀ NGUỒN NHẬN TỔ QUY TÔNG NHẬN BỔN QUY CHÂN

KHÔNG CÓ CÁI LỢI NÀO HƠN
TRỞ VỀ NGUỒN
NHẬN TỔ QUY TÔNG
NHẬN BỔN QUY CHÂN

– Cha Trời Mẹ Trời là đấng quyền năng nhất vũ trụ, giàu nhất vũ trụ, đấng sáng lập lên tất cả. Ngọc ngà châu báu, muôn sinh linh vạn vật. Pháp Thân Cha Mẹ Trời chính là pháp thân Phước, Lộc, Thọ. Cùng khắp hư không vũ trụ. Pháp Thân Tạo Phúc, Pháp Thân Sanh Lộc. Pháp Thân Trường Thọ.
– Từ Pháp Thân Phúc, Lộc, Thọ nầy khai lập tạo ra tất cả. Khai tạo lập ra tam thiên đại thiên thế giới, 28 tầng trời. Thất Sơn Châu Báu. Bốn cõi Trần Gian, 18 tầng Địa Phủ. Nhật, Nguyệt, Tinh Tú, Thiên Hà, Ngân Hà. Muôn sanh linh vạn vật trong đó có con người. Nói cho cùng muôn sanh linh vạn vật. Đều từ Cội Nguồn Phúc, Lộc, Thọ khai tạo ra.
– Nên muôn sanh linh vận vật đi tìm Phúc, Lộc, Thọ. Tức là tìm về Cội Nguồn của chính bản thân mình. Nhưng tìm mãi không đến được. Vì đã lạc Cội lạc Nguồn.
– Sự tu hành cũng chẳng qua tìm Phúc Đức, Tài Lộc, và Trường Thọ. Nhưng không bao giờ tìm đến được cái Gốc Phúc Đức, Tài Lộc, Trường Thọ. Mà chỉ đi tìm Phúc Đức, Tài Lộc, Trường Thọ nhỏ nhoi mà thôi.
– Sự tìm tòi Phúc Đức, Tài Lộc, Trường Thọ, chỉ ở trong cảnh giới tìm Bạc, không phải tìm đến cái máy in Bạc. Dù nhiều tiền nhiều bạc đến đâu tiêu hoài cũng hết. hết tiền hết bạc trở lại nghèo, phải đi tìm kiến tiền bạc trở lại. Chỉ có người tìm được cái máy in tiền in bạc thời tiêu mãi cũng không bao giờ hết.
– Sự đời là thế, sự đạo cũng vậy. Bỏ Cội bỏ Nguồn là tự bỏ Bản Thể Phúc Đức, Tài Lộc, Trường Thọ. Chạy theo cầu xin cái Phúc Đức, Tài Lộc, Trường Thọ. Nơi Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Ở phạm vi giới hạn. Không phải là ở phạm vi vô hạn.
– Có nghĩa là: Sự tu hành lạc Cội chỉ là sự tu hành tìm kiếm Phúc, Lộc, Thọ, ở phạm vi nhỏ nhoi, ví như người tìm kiếm tiền bạc. Không phải là tìm kiếm cái Gốc Phúc, lộc, Thọ. Tìm đến cái máy in ra bạc, in ra tiền Nơi Cội Nguồn. Mà chỉ tìm cầu Phúc, Lộc, Thọ, nơi Thần Linh, hay Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s