LỐI TU HỮU HIỆU NHẤT

LỐI TU
HỮU HIỆU NHẤT

Tiểu Linh Hồn con người, nhớ tưởng đến Đại Linh Hồn vũ trụ. Con nhớ Cha, con nhớ Mẹ. Là pháp môn Đốn Ngộ lối tu hữu hiệu cao nhất. Không có một pháp môn nào sánh kịp.
– Những người có lối tu như vậy, lối tu khoa học vi diệu không thể nghĩ bàn. Tâm Trí Huệ liền khai mở, đi vào cảnh giới đại phú do Thiên. Con đã có Cha có Mẹ là đấng tối cao vũ trụ, thời muốn gì mà chẳng được.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s