LẠC ĐƯỜNG

LẠC ĐƯỜNG

Thế nào là lạc đường
Chính là bỏ Cội
Thế nào là có tội
Xem nhẹ Cội Nguồn Ông Cha
Thế nào là thành công
Chính là Cha Ông không bỏ
Thế nào Bổn Mạng vững
Về Nguồn trụ vững không xa
Tôn thờ ngoại bang
Dẫu cho có danh có lợi
Đánh mất tự chủ
Chỉ là con tốt mà thôi
Không nói là
Lệ thuộc nô lệ
Vinh quang gì
Mất Gốc cảnh tớ tôi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s