THẤY HAY CHƯA

THẤY HAY CHƯA

Chân Tâm Chân Tánh, thấy hay chưa
Không bớt không thêm, chẳng thiếu thừa
Thấy, nghe, hay, biết, thường hiển lộ
Tánh không chân tánh, sớm chiều trưa
Không danh không sắc, không hình tướng
Thường hằng còn mãi, tận xa xưa
Tự nhiên thanh tịnh, không còn ý
Tâm không vô ý, lấy gì thưa
Lương Tâm rõ biết, là Phật đó
Thấy mà không thấy, rõ hay chưa
Rõ rồi tỉnh lặng, như không biết
Muốn không thời không,
Muốn có thời có
Chân Ông Tự Chủ
Tử sanh, sanh tử, giấc ngủ trưa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s