CON NGƯỜI VỐN LÀ CON TRỜI

CON NGƯỜI
VỐN LÀ CON TRỜI

Mỗi lần khảo đảo khốn nguy
Chúng con nhớ đến lời kinh dạy truyền
Chúng con tự nhủ lòng mình
Gian nan khốn khổ mới thành quả nhân
Lời Trời Thiên Ý thậm thâm
Linh đơn cam lộ thấm sâu lòng người
Con người vốn là con Trời
Tổ Tông dòng giống Tiên Rồng uy linh
Khổ nhiều thời tội tiêu mau
Lẽ thường là thế có đâu buồn phiền
Lỗi lầm vì đã sai đường
Lạc Nguồn lạc Cội sa vào trầm luân
Hôm nay cải hối hồi quy
Về Nguồn nhận lại Tổ Tông của mình
Con Trời thời phải theo Trời
Như cây có Gốc muôn đời tươi xanh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s