QUẢ ĐỊA CẦU

QUẢ ĐỊA CẦU

Thật ra mà nói, quả địa cầu trần gian, cũng là thành viên trong vũ trụ. Nhưng ở cảnh giới Trần Gian Cõi Tạm, trường thi tiến hóa Linh Hồn. Hay còn gọi là Quán Trọ, Chợ Đời.
– Tìm về Cội Nguồn vũ trụ không phải là lên Thiên Đàng, hay nơi âm phủ. Mà ngay nơi Trần Gian cũng là thành viên vũ trụ.
Vậy tìm Cội Nguồn Vũ Trụ ở đâu ?
Tìm về Cội Nguồn Vũ Trụ tức là tìm về Chân Tâm Chân Tánh vậy. Không phải trên thiên đàng hay nơi nào xa xôi khác.
– Tìm Thiên Ý Cha Trời không phải tìm ở Tây Phương Cực Lạc, hay trên các cõi trời Cực Lạc. Mà chính là tìm về Lương Tâm của chính mình.
Sự sai lầm của con người, tìm về Cội Nguồn Vũ Trụ, là tìm lên các vì sao, tìm trên các cõi thiên đàng cực lạc, dù tìm khắp tam thiên đại thiên thế giới cũng không bao giờ tìm thấy được. Cũng như tìm Thiên Ý dù tìm khắp mười phương chư Phật cũng không bao giờ thấy được. Mà hãy tìm ngay trong Lương Tâm của chính mình.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s