SỰ KỲ DIỆU NƠI CỘI NGUỒN

SỰ KỲ DIỆU
NƠI CỘI NGUỒN

Bất luận người ác, quỷ hay ma, mà trở về Cội Nguồn liền được hưởng phước báo hạnh phúc. Huống chi là người đã hướng thiện. Sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy ?
Bản Thể Linh Giác Cội Nguồn Vũ Trụ, là Bản Thể Linh Giác Phước, Lộc, Thọ. Muôn sanh linh vạn vật đều có quyền thọ hưởng Phước, Lộc, Thọ, tùy theo công sức của mình. Ví như ánh sáng mặt trời muôn sanh linh vạn vật đều có quyền thọ hưởng. Chỉ trừ khi những sanh linh vạn vật đó không tiếp xúc được ánh sáng mặt trời.
– Theo định luật vũ trụ, Phước giải trừ được Họa. Phước chuyển đổi số mạng.
– Vì vậy trở về Nguồn Cội, nhận Tổ quy Tông, nhận Bồn quy Chân, là đi vào Phước, Lộc, Thọ ngay. Không những giải trừ tất cả tội lỗi trong vô lượng ức kiếp, mà còn phá vỡ Vô Minh. Trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Lên ngôi Chí Tôn, Thế Tôn, vũ trụ.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s