ĐỆ NHẤT NGU SI

ĐỆ NHẤT NGU SI

Tổ Tiên không thờ
Thờ ngoại Bang
Cội Nguồn không ca
Ca người dưng
Phật Tâm lại bỏ
Tìm Phật ngoài Tâm
Cho mình tài hay
Lương Tâm không biết
Cho mình sáng suốt
Hành động trái ngược Lương Tâm
Chân Tâm Chân Tánh không chăm
Mà lo trau chuốt ý thức cuồng ngông
Phỉ báng Cha Ông.
Nguồn Cội của chính mình
Không chỉ là đệ nhất ngu si
Mà cũng là đệ nhất của kẻ khùng
Những người nầy dù ở Tôn Giáo Đạo Giáo nào, cũng chỉ loài quỷ ma, ly mi vọng lượng, ở cấp thấp, còn thua xa Dạ Xoa, A Tu La. Đệ nhất ngu si mà cũng lên mặt dạy đời chê bai những người về Cội về Nguồn nhận Tổ quy Tông nhận Bổn quy Chân. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Lấy làm thương thay cho kẻ đại ngu si nầy.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s