THƯƠNG THAY

THƯƠNG THAY

Thương thay cho kẻ khùng điên
Tự mình mất Gốc sai cơ luật trời
Khoe khoang khoác lác tu hành
Cho rằng chứng đắc không nhìn Tổ Tông
Ấy là những kẻ cuồng ngông
Không ma thời quỷ hết mong thành người
Núp bóng đội lớp tu hành
Thật ra những kẻ ngu đần biết chi
Tổ Tiên không lạy lạy ai
Cội Nguồn không lạy, lạy ma ngoài đường
Gốc mất tự héo lá cành
Nguồn khô phước kiệt hết mòng bình an
Lạc Nguồn mãi mãi lang thang
Súc sanh địa ngục vào ra không ngừng
Tu mà phỉ báng Cội Nguồn
Thôi rồi vạn kiếp tan tành đường tu
Họa tai, tai họa triền miên
Luật trời xoay chuyển đảo điên Linh Hồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s