SAO GỌI LÀ NGU

SAO GỌI LÀ NGU

Về Nguồn sao gọi rằng ngu
Thờ Ông Quốc Tổ hiếu trung sáng ngời
Chỉ người lạc Cội lạc Nguồn
Không khờ thời dại không khùng thời điên
Trở về nhận Tổ quy Tông
Mà cho tà đạo không ngu thì đần
Tìm về nhận Bổn quy chân
Mà cho lạc lối tối tăm u mù
Lương Tâm sớm tối chuyên cần
Mà cho lạc lối sai đường, quá ngu
Dù cho muôn vạn kiếp tu
Lạc Nguồn lạc Cội công phu dã tràng
Tìm kiếm ông phật ngoài đàng
Tìm muôn vạn kiếp càng tìm càng xa
Những người phỉ bán Tổ Tiên
Tu vô lượng kiếp đảo điên linh hồn
Khổ trong lục đạo luân hồi
Khó mong trở lại quên trời cõi tiên
Cái ngu, ngu nhất người tu
Chính là xem nhẹ Tổ Tông Cội Nguồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s