TIỂU LINH HỒN ĐẠI LINH HỒN

TIỂU LINH HỒN
ĐẠI LINH HỒN

Tiểu Linh Hồn, trôi lăn ức kiếp
Bởi là do, lạc mất Cội Nguồn
Nếu còn lạc Cội lầm đường
Hà sa số kiếp vẫn còn trôi lăn
Tiểu Linh Hồn, Đại Linh Hồn một thể không hai
Nước cùng Bọt nước lạ chi cùng Nguồn
Giác Ngộ hướng thiện về Nguồn
Ra khỏi sanh tử trở về quê tiên
Mùa xuân mãi mãi trong ta
Sum sê phúc lộc nở hoa phúc lành
Gốc còn xanh lá tốt cành
Bọt Nước trở lại là Nước đẹp lành biết bao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s