THUYỀN NGUỒN THUYỀN CỘI

THUYỀN NGUỒN THUYỀN CỘI

Về Nguồn kính lạy, đấng Cha Ông
Tiếp nhận kinh luân, huệ trí thông
Đuổi giặc không cần, dùng gươm giáo
Cứu nước không cần, súng đạn tên
Sự nghiệp trồng người, quy bổn Gốc
Cầu Nguồn nối lại, cả hai bên
Sông thương đã có, thuyền đoàn kết
Thuyền Nguồn thuyền Cội, đồng bước lên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s