THƯƠNG NHAU KHÔNG HẾT HẠI CHI NHAU

THƯƠNG NHAU KHÔNG HẾT
HẠI CHI NHAU

Thử hỏi xóm làng, thấy gì không
Lũy hào đầy rẫy, những gai chông
Đêm khuya trổi dậy, vang tiếng súng
Trời lên nhìn rõ, xác mấy ông
Dám hỏi hi sinh, vì ai thế
Vì Nguồn vì Cội, vì non sông
Hay là mất Gốc, sanh bè phái
Tưởng vinh hóa nhục, bẩn non sông
Đất Mẹ nghìn năm đang yên lắng
Bom cày đạn xới, khắp trời đông
Thử hỏi Lương tâm, còn hay mất
Sống còn lý trí, hay bỏ không
Nếu còn một mẹ, cùng nòi giống
Tiên Rồng một Cội, một Cha Ông
Đồng cùng một bọc nghìn xưa ấy
Thương nhau không hết, hại chi nhau
Nhiễu điều phũ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s