MỌI ĐƯỜNG THÀNH CÔNG

MỌI ĐƯỜNG
THÀNH CÔNG

Hữu duyên gặp được Cội Nguồn
Phước lành liền đến, mọi đường mắn may
Đường lên, lên tận cung mây
Chính là Nguồn Cội đắp xây cơ đồ
Cội Nguồn tìm đến bước vào
Coi như đã đến khung trời mùa xuân
Đã nhờ muôn kiếp luyện tu
Kiếp nầy mới được bước chân về Nguồn
Tử sanh, sanh tử không còn
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
Về Nguồn mọc cánh mà bay
Bay trong hạnh phúc biết bao đẹp lành
Hữu duyên gặp được Cội Nguồn
Coi như tất cả mọi đường thành công
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s