HÀNH TRÌNH QUẢ NGHIỆP

HÀNH TRÌNH QUẢ NGHIỆP

Từ Thấy Nghe, Hay, Biết tự nhiên, Chân Tâm Chân Tánh, đi vào Phân Biệt sanh ra Ý ( Tâm Ý ). Từ Thấy, Nghe, Hay, Biết, Tâm Ý đi vào Phân Biệt sanh Thức trở thành ( Ý Thức ) từ Ý Thức đi vào Nhận Thức. Từ Nhận Thức sanh ra Quả Nghiệp.
– Từ Thấy, Nghe, Hay, Biết Quả Nghiệp thúc Dục luân chuyển siêu hay đọa.
Nếu đó là Quả Nghiệp Thiện, thời siêu sanh lên thiên đàng hưởng cực lạc an vui hạnh phúc.
Nếu đó là Quả Nghiệp Ác, thời sa đọa Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s