ĐẠO TRÀNG NHƯ LAI

ĐẠO TRÀNG NHƯ LAI

Cội Nguồn, Nguồn Cội, Cội Nguồn
Niết Bàn Chân Tánh vĩnh hằng là đây
Bổn Lai Diện Mục xưa nay
Chân Ông bất diệt Như Lai Cội Nguồn
Minh Tâm Kiến Tánh phản hồi
Sáng soi hết thảy đất trời càn khôn
Ngôi nhà vũ trụ rộng thênh
Tự do tự tại vào ra, ra vào
Chân Tâm Chân Tánh Niết Bàn
Cội Nguồn, Nguồn Cội Đạo Tràng Như Lai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s