BÀI CA VĨNH HẰNG

BÀI CA VĨNH HẰNG

Cội Nguồn, Nguồn Cội, Cội Nguồn
Niết Bàn Chân Tánh vĩnh hằng là đây
Bổn Lai Diện Mục xưa nay
Chân Ông bất diệt Như Lai thường hằng
Minh Tâm Kiến Tánh mặt trời
Sáng soi hết thảy đất trời càn khôn
Ngôi nhà vũ trụ rộng thênh
An vui tự tại vào ra, ra vào
Cội Nguồn về đến được rồi
Coi như Phúc, Lộc, khắp thời tam thiên
Như như thọ mạng vô biên
An vui tự tại khắp trong đất trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s