AN VUI VĨNH HẰNG

AN VUI VĨNH HẰNG

Chân Tâm Chân Tánh rõ thông
Dứt đường sanh tử an vui vĩnh hằng
Tánh người hai nẻo rõ ràng
Tánh mê tánh Ngộ hai đàng phân minh
Tánh Ngộ chính là
Sống theo Thiên Tánh Lương Tâm
Tánh Mê là tánh
Trái ngược Lương Tâm con người
– Những người chưa ngộ Lương Tâm
Cho rằng Tánh Người là tánh luân hồi lầm mê
Luân hồi sa đọa là Tánh trái ngược Lương Tâm
– Chưa thông Thiên Ý mà đòi thuyết giáo dạy người,
Người mù dẫn dắt người mù, phước đâu chẳng thấy họa liền theo sau, khổ thay khổ thay.
– Nói pháp nói sai Luật, bị Luật chuyển xoay
Tu vô lượng kiếp nằm trong luân hồi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s