VẠN PHÁP QUY TÔNG VẠN THÙ QUY NHẤT BỔN

VẠN PHÁP QUY TÔNG
VẠN THÙ QUY NHẤT BỔN

Có nghĩa là: Hằng hà sa số Phật, hằng hà sa số Thánh, hằng hà sa số Tiên, hằng hà sa số Thần, hằng hà sa số Chúa ở khắp tam thiên đại thiên thế giới. Cũng như nhân loại trần gian. tất cả đều ở vị trí Tiểu Linh Hồn vũ trụ. Đương nhiên phải quy về Nhất Thể. Đại Linh Hồn Cội Nguồn vũ trụ. Con đến với Cha. Bọt nước trở về là Nước. Đi vào Ngôi Nhà Chung Vũ Trụ. Đại Đồng Bình Đẳng vũ trụ.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s