DANH TỪ HỘI NHẬP

DANH TỪ HỘI NHẬP

Hội nhập Cội Nguồn là nói theo Thánh Đạo. Tiên Đạo.
Hội nhập Chân Tâm Chân Tánh, có nghĩa là Hội Nhập Niết Bàn nói theo Phật Đạo.
Danh Từ Niết Bàn hay Cội Nguồn cũng như nhau.
– Nhưng hội nhập bằng cách nào. Phải theo căn bản làm chủ những Định Luật vũ trụ.
Ví Dụ: Chân Tâm Chân Tánh. Là thể Tánh Tự Nhiên. Không Tánh, Thể Tánh Vô Ý Tâm Không.
– Thể Tánh Tự Nhiên, chính là Thể Tánh, TÁNH KHÔNG, TÂM KHÔNG, PHÁP KHÔNG, THÂN KHÔNG. Thể Tánh Tự Nhiên (Tịnh) sanh Lực. (Động) sanh Pháp Ý. Như vậy hội nhập Cội Nguồn hay nhập Niết Bàn. Không thể đi vào động niệm được. Vì động niệm sanh Ý. Ý cũng chính là Pháp. Phải không Pháp không Ý. Vô Niệm Vô Trụ Tự Nhiên. Bọt nước lần lần tan biến thành Nước. Tiểu Linh Hồn Tâm Ý. Đi vào Vô Ý lần lần hội nhập Cội Nguồn Hiệp vào Nhất Thể Cội Nguồn vũ trụ. Từ con trở lại thành Cha. Từ Bọt Nước trở lại là Nước.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s