TAM GIÁO QUY NGUYÊN NGŨ CHI HIỆP NHẤT

TAM GIÁO QUY NGUYÊN
NGŨ CHI HIỆP NHẤT

*- Tam Giáo Quy Nguyên: là Phật, Thánh, Tiên. Chung cùng một Cội.
*- Ngũ Chi Hiệp Nhất: là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Chung cùng một Gốc. Nói chung Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa chung quy cũng chỉ là Một Nguồn Một Cội.
Hay Là: Tam Giới Đồng Nguyên : là Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới. Cùng một Cội Gốc
Ngũ Da Đồng Nhất: Là Da Vàng hành thổ. Da Trắng hành kim, Da Đen hành thủy, Da Đỏ hành hỏa, Da Chàm hành mộc. Cùng một Cội Nguồn. Nói chung Tam Giới, đồng nguyên. Năm màu da nhân loại anh em, chung quy cũng chỉ là đồng Nguồn đồng Cội.
Nói Tóm Lại: Tất cả từ một Cội Nguồn sanh ra, rồi tất cả trở về Cội Nguồn. Vạn Pháp Quy Tông. Vạn Thù quy Nhất Bổn. Căn Cốt Căn Bản của chủ nghĩa Đại Đồng.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s